top of page
6 års garanti motorer bjäremarin

Exklusivt hos Bjäremarin

Dubbelt så lång garanti.

Bjäremarins 6-åriga motorgaranti V.S. Yamaha 3-åriga

Bjäremarin erbjuder sina kunder en utökad motorgaranti på hela 6 år. Den är dubbelt så lång som Yamahas egen garanti, som är på 3 år. Den följer i övrigt samma villkor, och det enda man skall göra är att fortsätta sköta om motorn enligt Bjäremarins serviceprogram under hela perioden.

Eftersom Bjäremarin står som helt ansvarig för dessa 6 års garanti mot dig som kund, så vill vi naturligtvis ha full kontroll på att motorn underhålls på rätt sätt under hela garanti tiden. Det enda villkor som vi har är att den årliga servicen skall utföras av Bjäremarins egen auktoriserade verkstad och av våra utbildade tekniker.

Men inte heller här finns några extra dolda kostnader förutom den ordinarie servicen. Vi följer dessutom Yamahas egen riktprislista, och utför till punkt och pricka alla de serviceåtgärder som finns i motortillverkarens eget underhållsschema + alla ev ytterligare uppdateringar som vi under garantitiden får besked om från Yamaha. Det finns redan i förväg både fasta priser och en utförligt specifikation på vad som skall utföras på din motor vid respektive intervall.

Öka värdet på din motor

Att du får mer betalt för en välservad motor om du skulle vilja sälja den efter några år är självklart. Vår förlängda garanti följer dessutom motorn vid en försäljning, och så länge man följer serviceintervallen och våra tekniker utför den – så gäller garanti upp till sex år även vid ett ägarbyte.

Ta hand om din motor på rätt sätt

Yamaha har under många år varit världsledande när det gäller utombordsmotorer. Alla motorer har mycket noga utprovats och är testade under alla tänkbara förhållanden. Idag är det mycket sällan att en Yamahamotor slutar fungera, om den sköts enligt vad som föreskrivs i Yamahas underhållsprogram.

Vid de tillfällen som vi har fått in Yamahamotorer som inte fungerar, så är det i stor sett helt uteslutande på grund av att bristande underhåll eller att denna utförts på felaktigt sätt av okunnig personal utan Yamahas auktorisation eller utbildning. Om man ”missköter” motorn så faller garantin.

6 års garanti eller ingen alls?

Det är enbart hos auktoriserade Yamaha återförsäljare som du kan vara säker på att det nödvändiga underhållet utförs på rätt. Det är enbart dessa som kontinuerligt får service information från Yamaha och som dessutom har avtal att medverka på återkommande utbildningar för tillräcklig kompetens att utföra nödvändiga uppdateringar och reparationer. 

Vi kan Yamaha. Därför dubblar vi din garanti

Bjäremarin olikt många andra återförsäljare har valt att specialisera sig på 1 märke vilket gör att vi kan säkerställa att vi erbjuder dig absolut bästa service för din Yamaha motor. Bjäremarin har alla de nödvändiga utbildningarna och analys verktyg som behövs för att serva, felsöka och reparera din Yamaha. Vi sköter om din motor helt enligt tillverkarens riktlinjer + dessutom lite till! 

Service och underhåll

För att nyttja garantin krävs att Bjäremarins serviceinstruktioner följs och utförts. Dina Yamaha är tillverkad av högkvalitativa delar med lång livslängd. Om det blir nödvändigt att ersätta någon av dessa är det av mycket stor vikt att den utbytta delens ersätts med en original del. Inte enbart för funktionen och garantins skull, utan också för din egen säkerhet. 

Tillämplighet och giltighetstid

Garantin gäller för den utombordare som köpeavtalet omfattar. Ansvariga för garantin gentemot dig som konsument är Bjäremarin org nr 556849-2275 och Yamaha. Denna garanti upphör 6 år efter leveransdagen.

Garantins omfattning

Bjäremarin ansvarar för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden.

Bjäremarin ansvarar dock inte om felet beror på:

 • Att utombordaren inte skötts efter Bjäremarins service protokoll Bl.a. att oljebyten, service/vinterkonservering inte utförts på rätt tid eller att det utförts av någon annan än Bjäremarin.

 • Att utombordaren byggts om eller ändrats.

 • Att utombordaren använts vid tävlingskörning eller på annat sätt överbelastats.

 • Att utombordaren varit utsatt för olycka eller yttre åverkan.

 • Att utombordaren vanvårdats.

 • Att reparation, service/inspektion eller montering utförts av annan än Bjäremarins auktoriserade tekniker.

 • Att annat än rekommenderade oljor, bränslen och vätskor har användes.

 • Att annat än Yamahas original reservdelar monterats.

Som fel betraktas inte:

 • Normal åtgång av förbrukningsdetaljer

 • Normal förslitning

Vid förlängning till Bjäremarin:s 6 åriga garanti gäller följande:

 • Att Bjäremarins utbildade tekniker skall utföra samtliga servicearbeten under den tiden som garantin avser.

 • Bjäremarin arkiverar underlagen för samtliga gjorda servicearbeten under hela garantitiden. Och vi ställer därför inga krav på dig som kund att du själv måste hålla kontroll på alla serviceunderlag.  Kunden äger rätt att när som helst begära ut kopior av dessa handlingar från Bjäremarin.

Reklamation

 • Om köparen vill påtala fel skall Bjäremarin underrättas om det inom skälig tid, normalt inom 14 dagar efter det att felet upptäckts.

Avhjälpande av fel

Bjäremarin avgör den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på utombordaren. Avhjälpandet enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamationen inkommit, och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmandet av vad som är skälig tid bör man bl.a. ta hänsyn till köparens behov av motorn, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt utombordaren till Bjäremarin förfogande. Om felet ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar utombordarens användbarhet, så avhjälps felet efter samråd med köparen och då normalt vid ordinarie service tillfälle.

Köparens rättigheter

Samtliga dessa garanti gäller gentemot köpare som avser att använda motorn för enskilt konsumentbruk. Vid yrkesmässigt bruk gäller andra regler. Kontakta Bjäremarin för info. Köpare som har köpt utombordaren huvudsakligen för enskilt konsumentbruk har vid fel som omfattas av garanti rätt att göra de påföljder gällde mot säljaren som anges i köpeavtalet. Konsumenten har alltid rätt att anlita konsumentköprådgivare. Köpare som inte köpt utombordaren för enskilt bruk, har heller ingen rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

bottom of page