top of page

"Att jobba mot en mer hållbar bransch är otroligt viktigt för oss på Bjäremarin. För att möjliggöra branschens tillväxt, är det avgörande att välja med miljö i åtanke. För att på så sätt skapa en schysst bransch, inte bara ur en miljösynpunkt utan även för medarbetare och konsumenter. Vi tar ansvar för miljön för att du som kund och båtägare, skall känna dig trygg i vetskapen om att du gör det rätta valet. För att säkerställa att du fattar det bästa beslutet för dig, miljön och din båt följer vi på Bjäremarin nästan alla branschorganisationens miljörestriktioner och program.

Bjäremarin, för båtliv, nu och i framtiden."

Bjäremarin miljöpolicy

Beskrivning

Bjäremarin förvarar, transporterar, servar, underhåller, och förmedlar båtar. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Bjäremarin ska därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, nämligen transport och verkstad.

Policy

Bjäremarin grundades 2011 som ett nytänkande bolag i en konservativ bransch. Uppkomsten till bolaget och vårt fokusområde har alltid varit att skapa ett så problemfritt båtägande möjligt får våra kunder, där man samtidigt kan bespara på miljön i en bransch som kan influera.

Genom att integrera miljöaspekter i alla steg inom vår verksamhet, bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi är väl medvetna om klimatfrågan och de globala miljöutmaningarna och arbetar därför proaktivt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete i hela processens led.

Ansvar

Samarbete är för oss en nyckel till hållbar utveckling. Vi samarbetar aktivt med en mängd olika företag för att bredda vår kunskap och för att öppna vägar för nya möjligheter. Tillsammans tänker vi längre, bredare och snabbare.

Miljöaspekter

Tillsammans med följande miljömål är vår miljöpolicy ett viktigt verktyg i arbetet med att ta hänsyn till miljö och att ständigt arbeta med förbättringar av verksamheten.

  • Ta hänsyn till miljön vid investeringar och se till att kostnader för miljöförbättrande åtgärder ger vinst på lång sikt.

  • Ta vara på kunskap om miljöfrågor samt främja och uppmuntra våra medarbetare genom att engagera och informera.

  • Främja och uppmuntra miljömedvetenhet hos våra leverantörer och kunder, samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

  • Aktivt samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer för att tillsammans arbeta för en mer hållbar produktion. Vår möjlighet att påverka stärks genom samarbete.

  • Basera våra miljömål utifrån miljöpåverkan, följa upp, utvärdera samt revidera miljöpolicyn kontinuerligt.

  • Prioritera återanvändning och återvinning. Prioritera miljöarbete och avsätta resurser.

  • Sprida goda idéer och erfarenheter.

Miljömål och egenkontroll

Vi på Bjäremarin är medvetna om att fossila båtar, och generella båthanteringen är bovar till vårt klimat. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att minska utsläpp, nedskräpning, nedsmutsning med oljerester, eller annat miljöfarligt avfall. Förutom vår starka miljöpolicy står Bjäremarin för sunt förnuft där vi alla tar eget ansvar i det vardagliga arbetet. Exempel på detta kan vara att maskiner och fordon används sparsamt, att vi använder miljövänlig glykol och att våra glykolbehandlingar dessutom görs i slutna kretslopssystem så att det inte rinner ut i naturen. Material används sparsamt, och alla våra bottentvättar görs enbart på godkänd spolplatta.

Bortsett sunt förnuft så har vi eftertänksamt valt att alla våra transporter ska utföras av euro 6 klassade fordon. Att all service avfall sorteras enligt miljövänlig aspekt, och att vi endast använder godkända bottenfärger och tar hänsyn till båtens användningsområde. Våra nya värmepumpar är köpta för att spara på energi och uppvärmningen av båthallen görs då av högeffektiva värmepumpar. 

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

john-mark-arnold-ueMNuh04Z80-unsplash.jp
bottom of page